Nedan Föreningsrådets två första paragrafer från stadgarna, där man kan läsa om våra syften och ändamål.

§ 1. FÖRENINGENS FIRMA

Östermalms Föreningsråd, i dessa stadgar kallat rådet, utgör en sammanslutning av föreningar, som arbetar inom Stockholm.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Rådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2. ÄNDAMÅL

Rådets ändamål är:

 • Att förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer föreningslivet till godo
 • Att bistå medlemmarna med kontorsteknisk och annan service
 • Att bevaka föreningslivets intressen
 • Att verka för att föreningslivet erhåller stöd från samhället
 • Att hyra ut kontors- och samlingslokaler till föreningar, näringsliv och andra
 • Att stödja medlemmarnas ideella och kulturella verksamhet
 • Att främja upplysning och debatt kring och inom föreningslivet
 • Att söka samarbete med och stöd av samhället, kulturella och ideella sammanslutningar samt enskilda personer i frågor som berör föreningslivet
 • Att inspirera till föreningsaktivitet
 • Att ge medlemmarna information i ungdoms-, förenings- och fritidsfrågor
 • Att främja föreningsmedverkan inom skolan och i kommunal verksamhet för barn och ungdom
 • Att särskilt stödja medlemsföreningarnas verksamhet bland barn och ungdom
 • Att bland medlemmarna verka för större förståelse för och kunskap om varandras intresseinriktningar i syfte att främja samverkan i föreningslivet
 • Att verka för ökad kontakt med och förståelse mellan folkgrupper med olika kultur, religion och samhällssyn