En förening kan söka medlemskap i Föreningsrådet om man uppfyller nedastående villkor enl. § 3 i stadgarna.

§ 3. MEDLEMSKAP

Moment 1.

Rådsstyrelsen kan, efter skriftlig ansökan, som medlem anta varje förening, som godkänner dessa stadgar.

Moment 2.

Med förening avses i dessa stadgar en sammanslutning, som bedriver ideell verksamhet och som inte är av tillfällig karaktär.

Föreningen skall ha av medlemmarna antagna stadgar och en enligt demokratiska principer vald styrelse eller ansvarsgrupp om minst tre personer. Föreningens verksamhet skall regelbundet granskas av minst en vid ordinarie årsmöte vald revisor. Föreningen skall föra förteckning över sina medlemmar.

Föreningens verksamhet får ej vara organiserad eller bedriven affärsmässigt och ej heller ha till syfte att ge ekonomiskt överskott, som kan fördelas mellan medlemmarna.