Nedan Föreningsrådets två första paragrafer från stadgarna, där man kan läsa om våra syften och ändamål.

§ 1. FÖRENINGENS FIRMA

Östermalms Föreningsråd, i dessa stadgar kallat RÅDET, utgör en sammanslutning av föreningar, som arbetar inom Stockholm.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Rådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§2. ÄNDAMÅL

Rådets ändamål är.

att          förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer

föreningslivet till godo.

att          bistå medlemmar med kontorsteknisk och annan service.

att          bevaka föreningslivets intressen.

att          verka för att föreningslivet erhåller stöd från samhället.

att          hyra ut kontors- och samlingslokaler till föreningar, och andra.

att          stödja medlemmarnas ideella och kulturella verksamhet.

att          främja upplysning och debatt kring och inom föreningslivet.

att          söka samarbete med stöd av samhället, kulturella och ideell

sammanslutningar samt enskilda personer i frågor som berör föreningslivet

att          inspirera till föreningsaktivitet.

att          ge medlemmarna information i ungdoms-, förenings-och fritidsfrågor.

att          främja föreningsmedverkan inom skolan och i kommunal verksamhet för barn

och ungdom.

att          särskilt stödja medlemsföreningarnas verksamhet bland barn och ungdom.

att          bland medlemmarna verka för större förståelse för och kunskap om varandras

intresseinriktningar i syfte att främja samverkan i föreningslivet.

att          verka för ökad kontakt med och förståelse mellan folkgrupper med olika

kultur, religion och samhällssyn samt arbeta utifrån demokratiska principer.